Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

INFORMATION OCH NYHETER

IFK Norrköping2010-08-09
 
Denna storklubb håller sakta på att åter närma sig allsvenskan.
IFK CS gratulerar det blåvita laget efter seger mot Hammarby den 9 augusti inför 12 000 ådkådare i Parken.

Vi vet också att drygt 2000 medlemmar håller IFK-fanan högt och med glädje försvarar de blåvita färgerna och skölden. Det ekonomiska stödet finns både i IFK Norrköping och från IFK CS.
Lycka till i höstspurten!!

GULD-Angelica!2010-07-25
 
Angelica Bengtsson, IFK CS ungdomsstipendiat 2008, vann stavhoppet vid JVM i Kanada den 24 juli.Blåsigt väder försvårade hoppningen, men Angelica var den enda som klarade 4.25 i finalen.

Kalla Victoriastip2010-06-02
 
SKIDOR.
OS-guldmedaljören Charlotte
Kalla får årets Victoriastipendium
vid en ceremoni på Öland den 14 juli.

Kronprinsessan är dock på smekmånad
den 14 juli, så Charlotte Kalla får troligen
priset av kungen i stället.

Hilsen från IFK CS och grattis Charlotte!!

Jättehopp i längd2010-06-01
 
Jättehopp av Michel Torneus, IFK TUMBA

I lite, lite för stark medvind
hoppade i dag Tumbatalangen Michel
Torneus 8,18 i en gala i Grekland.

Längdhoppet var endast tre cm från
det svenska rekordet från 1996 som
Mattias Sunneborn innehar. Vinden var
dock 2,1 m/sek, vilket var hårfint
över tillåtna 2,0 meter/sekund.

Torneus hade även två 8,00-hopp och
slog 8,50-hopparen Godfrey Mokoena
som var tvåa på VM förra året och
tvåa vid OS i Peking 2008. Denne
nådde 8,15.
- Det finns mer att ge även om det
var lite surt med medvinden,
säger Torneus till SVT Sport.
Angelica 4.47 i stav2010-05-24
 
MOSKVA: Angelica 4.47!!!!

Från Moskva kom på lördagseftermiddagen 22 maj en verklig utropsteckenrapport: Vid de europeiska Ungdoms-OS-uttagningarna klarade Hässelbys 17-åring Angelica Bengtsson 4.47. Tidigare IFK-Växjö och IFK:s Ungdomsstipendiat 2008. Den förste som fick 15 000 kronor av IFK CS!
Resultatet innebar att hon
* höjde sitt svenska juniorrekord från i somras med en decimeter!
* höjde den högsta höjd någon ungdomstjej i världen klarat med 7 centimeter!
* var bara en ynka centimeter från Silke Spiegelburgs världsrekord för 19-årsjuniorer!
Efter 4.47 prövade Angelica 4.52 som om hon klarat alltså skulle ha varit nytt juniorvärldsrekord och dessutom svenskt seniorrekord (med 1 cm).
Angelica är fortfarande bara 16 år, fyller 17 år i juli 2010.

IFK hyllade Nicklas 2010-04-08
 
Nicklas Bärkroth, IFK Göteborg, hyllades av 10 000 åskådare på Ullevi när 18-åringen 6 april fick sitt Ungdomsstipendium på 15 000 kronor för 2009. IFK CS var på plats med ordförande
och vice ordförande (Lidén, Klasson), vilka upplevde stämningen inför matchen IFK Göteborg och Djurgården (1-1). Nicklas fick också spela de sista 20 minuterna i matchen. Nicklas skall fullborda sin gymnasieskola och kör i dagarna upp för sitt körkort. Pengarna kommer därför väl till pass! Nicklas är född 19 januari 1992.

Årsmötet genomfört2010-03-14
 
Centralstyrelsen genomförde sitt årsmöte lördagen den 13 mars i Odd Fellows lokaler i Stockholm. Diskussion om möjliga organisationsidéer i framtiden upptog större delen av tiden.
Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en enkät med alla 165 IFK-föreningar om bl a alliansernas framtid och självständighet. Information om detaljer kommer i årsmötets protokoll.
De förtroendevalda omvaldes utom Lars Andersson, IFK Tumba, som begärt att få sluta i valberedningen. Han ersattes av Lars Sjöberg, IFK Tumba.
Nästa årsmöte programsattes till 12 mars 2011.
Efter årsmötet höll förre sportchefen
Sune Sylvén, SvD, ett uppskattat föredrag om bragdmedaljens historia och
villkor. Ordföranden i IFK Uppsala Per Agius berättade om de 115 år som den anrika föreningen har verkat. Den 7 mars
överlämnades en IFK-fana till IFK Uppsala vid en bandymatch på Studenternas i Uppsala, Centralstyrelsens uppskattning till Årets IFK-förening 2009.

Verk plan 20102010-02-26
 
CENTRALSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2010

Årsmötet 2010

1. Utveckla och informera om IFK-rörelsens historia och framtid i
Idrottssverige. Satsa på föreningskunskap i de olika IFK-föreningarna runt
om i landet, gärna med stöd från SISU

2. Skapa en minneslista för IFK-föreningarna som innehåller
avgiftsavisering, rapporter om funktionärer, adresser, aktuell information,
telefon- och e-postkontakt, utmärkelser och jubileer. Olika påminnelser

3. Förmedla förnyad information om utmärkelser och andra IFK-artiklar till
de 165 IFK-föreningarna. Svara på frågor. Besök liten som stor.

4. Utse årets ungdomsstipendiater (högst 17 år), en IFK-are i individuell
idrott och om möjligt en i lagidrott, i dag högst totalt 25 000 kr kronor.
Dela ut på hemorten eller vid tävlingar, görs i mars 2010.

5. Utse årets IFK-förening efter samråd med distrikt, kommun etc.
Förslag till kandidater från olika håll

6. Ge ut CS-Nytt, informationsblad i aktuella frågor, 2-3 gånger årligen.
Även som e-post och inlagt på IFK CS hemsida, www.ifkcs.org

7. Underhålla och utveckla denna hemsida, kontinuerlig uppdatering,
www.ifkcs.org. Nyheter från olika håll.

8. Samverka med RF och SF, främst i organisations- och stadgefrågor

9. Revidera aktuella IFK-stadgar som läggs in på hemsidan, bör minska
behovet av tryckt skrift. Kan vid behov beställas från IFK CS.

10. Bevaka Idrottsallianserna, IA, som lätt hamnar utanför IFK-rörelsen
trots sitt ursprung. Ge dessa 20 aktivt stöd för IFK-rollen.

11. Representera vid jubileums- och andra IFK-arrangemang

12. Genomföra förenings- och/eller regionbesök i IFK-familjen, uppmuntra
inbjudningar till vidareutbildning, t ex via SISU som sagts ovan.

13. Genomföra Kamratmästerskap (bowling)

14. Kontakt med massmedier i IFK-frågor

15. Utnyttja tidigare IFK-ungdomsstipendiater med fantastiska karriärer i
svensk idrott. Särskilt hederspris kan delas ut av IFK CS till dem som nått
världselitklass

16. Utveckla kontakten med IFK i Finland genom IFK Helsingfors och
ordenssällskapet DFS.

17. Bevaka i PRV (beslut 2002) vår ensamrätt till IFK-namnet, märke, stjärna
och blåvit färg. Dokument finns.

Stockholm den 13 mars 2010
IFK Centralstyrelse

Dagordning2010-02-26
 
DAGORDNING
Vid ordinarie representantmöte för
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA
Lördagen den 13 mars 2010 i OddFellowhuset V Trädgårdsgatan 11 A Stockholm


1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.
7. a) Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret.
b) Föredragning av CS förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning)
för senaste räkenskapsåret.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet CS för den tid revisionen avser (OBS! Vid detta
beslut får ej CS medlemmar delta).
10. Beslut om antalet CS-ledamöter för det kommande arbetsåret.
11. Beslut om föreningarnas avgift till Kamratorganisationen för
nästkommande år.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
innevarande verksamhets-/ räkenskapsår.
13 Behandling av CS förslag och i rätt tid, från föreningar inkomna motioner.
a. Förslag till proposition, angående tillskapande av möjlighet för föreningar att under samma ortsnamn ha flera juridiska föreningar (med tillägg efter ortsnamn), inför stadgeändring på representantskapsmötet 2011.
14. Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av Kamrat-
mästerskapstävlingar
15. Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits till CS
16. Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en tid av 1 år.
17. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.
18. Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år.
19. Val av valberedning för en tid av 1 år.
20. Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte.
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutning.


Prop. ang alliansern2010-02-26
 
Förslag från CS (Proposition)

Angående: tillskapande av möjlighet för föreningar att under samma ortsnamn ha flera juridiska föreningar (med tillägg efter ortsnamn).

Det finns i dag 165 IFK-föreningar i Sverige. I mitten av 1980-talet skapades möjligheten att etablera en alliansförening som innebar relativt stor självständighet för de tidigare sektionerna i en IFK-förening med huvudstyrelse, eftersom de olika sektionerna blev egna juridiska föreningar. 20 IFK-föreningar har genom de senaste 25 åren valt denna lösning med en alliansstyrelse och där under självständiga specialföreningar med IFK:s namn.

CS har upplevt kommunikationsproblem med en del allianser (och föreningar).
En del av problemet har CS identifierat till den filterfunktion som en mindre väl fungerande allians utgör.

Genom att utnyttja ny teknik så innebär det inte ett merarbete att ha direktkontakt med alla våra olika föreningar och sektioner, snarare tvärt om. CS ambition är att effektivt kunna sprida information, vara stöd och hjälp år föreningarna.

CS gick ut i en remissrunda till allianserna för att efterhöra de närmast berördas synpunkter.
Drygt hälften av de svarande allianserna var positiva till att få möjligheten att upplösa sin allians genom att bilda flera fristående IFK föreningar på samma ort. Några allianser var också mycket ivriga att få börja arbetet med att upplösa sina allianser. Övriga var negativa eller tveksamma. De som var negativa var unga allianser eller väl fungerande dito.

CS slutsats efter att ha analyserat remissvaren var att allianser som organisationsform kvarstår men att vi ger allianserna möjlighet att upplösas genom att skriva in möjligheten till flera föreningar under samma ortsnamn i stadgarna.

Genom att öppna upp för flera föreningar under samma ortsnamn så underlättar det också för nystart av nya föreningar, bildande av farmarklubb eller om en sektion vill bryta sig ur sin befintliga förening blir detta också mycket mindre dramatiskt.
CS kommer att rekommendera att föreningarna bildar mer eller mindre formella nätverk där det finns mer än en IFK förening på en ort.

Samtidigt föreslår CS att alliansstadgarna skrivs in i föreningsstadgarna vilket ger oss endast två stadgedokument att förhålla oss till.

IFK Centralstyrelse föreslår representantskapsmötet besluta

att Kap 3 § 1 i föreningsstadgan ändras till: Föreningens namn är IFK…(ortsnamn) , samt i det fall det finns två eller fler föreningar på orten ytterligare ett tilläggsnamn.

att Centralstyrelsen får i uppdrag att skriva in alliansstadgarna i föreningsstadgarna.

Fler sidor....
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.