Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

INFORMATION OCH NYHETER

GULD-Angelica!2010-07-25
 
Angelica Bengtsson, IFK CS ungdomsstipendiat 2008, vann stavhoppet vid JVM i Kanada den 24 juli.Blåsigt väder försvårade hoppningen, men Angelica var den enda som klarade 4.25 i finalen.

Kalla Victoriastip2010-06-02
 
SKIDOR.
OS-guldmedaljören Charlotte
Kalla får årets Victoriastipendium
vid en ceremoni på Öland den 14 juli.

Kronprinsessan är dock på smekmånad
den 14 juli, så Charlotte Kalla får troligen
priset av kungen i stället.

Hilsen från IFK CS och grattis Charlotte!!

Jättehopp i längd2010-06-01
 
Jättehopp av Michel Torneus, IFK TUMBA

I lite, lite för stark medvind
hoppade i dag Tumbatalangen Michel
Torneus 8,18 i en gala i Grekland.

Längdhoppet var endast tre cm från
det svenska rekordet från 1996 som
Mattias Sunneborn innehar. Vinden var
dock 2,1 m/sek, vilket var hårfint
över tillåtna 2,0 meter/sekund.

Torneus hade även två 8,00-hopp och
slog 8,50-hopparen Godfrey Mokoena
som var tvåa på VM förra året och
tvåa vid OS i Peking 2008. Denne
nådde 8,15.
- Det finns mer att ge även om det
var lite surt med medvinden,
säger Torneus till SVT Sport.
Angelica 4.47 i stav2010-05-24
 
MOSKVA: Angelica 4.47!!!!

Från Moskva kom på lördagseftermiddagen 22 maj en verklig utropsteckenrapport: Vid de europeiska Ungdoms-OS-uttagningarna klarade Hässelbys 17-åring Angelica Bengtsson 4.47. Tidigare IFK-Växjö och IFK:s Ungdomsstipendiat 2008. Den förste som fick 15 000 kronor av IFK CS!
Resultatet innebar att hon
* höjde sitt svenska juniorrekord från i somras med en decimeter!
* höjde den högsta höjd någon ungdomstjej i världen klarat med 7 centimeter!
* var bara en ynka centimeter från Silke Spiegelburgs världsrekord för 19-årsjuniorer!
Efter 4.47 prövade Angelica 4.52 som om hon klarat alltså skulle ha varit nytt juniorvärldsrekord och dessutom svenskt seniorrekord (med 1 cm).
Angelica är fortfarande bara 16 år, fyller 17 år i juli 2010.

IFK hyllade Nicklas 2010-04-08
 
Nicklas Bärkroth, IFK Göteborg, hyllades av 10 000 åskådare på Ullevi när 18-åringen 6 april fick sitt Ungdomsstipendium på 15 000 kronor för 2009. IFK CS var på plats med ordförande
och vice ordförande (Lidén, Klasson), vilka upplevde stämningen inför matchen IFK Göteborg och Djurgården (1-1). Nicklas fick också spela de sista 20 minuterna i matchen. Nicklas skall fullborda sin gymnasieskola och kör i dagarna upp för sitt körkort. Pengarna kommer därför väl till pass! Nicklas är född 19 januari 1992.

Årsmötet genomfört2010-03-14
 
Centralstyrelsen genomförde sitt årsmöte lördagen den 13 mars i Odd Fellows lokaler i Stockholm. Diskussion om möjliga organisationsidéer i framtiden upptog större delen av tiden.
Styrelsen fick i uppdrag att genomföra en enkät med alla 165 IFK-föreningar om bl a alliansernas framtid och självständighet. Information om detaljer kommer i årsmötets protokoll.
De förtroendevalda omvaldes utom Lars Andersson, IFK Tumba, som begärt att få sluta i valberedningen. Han ersattes av Lars Sjöberg, IFK Tumba.
Nästa årsmöte programsattes till 12 mars 2011.
Efter årsmötet höll förre sportchefen
Sune Sylvén, SvD, ett uppskattat föredrag om bragdmedaljens historia och
villkor. Ordföranden i IFK Uppsala Per Agius berättade om de 115 år som den anrika föreningen har verkat. Den 7 mars
överlämnades en IFK-fana till IFK Uppsala vid en bandymatch på Studenternas i Uppsala, Centralstyrelsens uppskattning till Årets IFK-förening 2009.

Verk plan 20102010-02-26
 
CENTRALSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2010

Årsmötet 2010

1. Utveckla och informera om IFK-rörelsens historia och framtid i
Idrottssverige. Satsa på föreningskunskap i de olika IFK-föreningarna runt
om i landet, gärna med stöd från SISU

2. Skapa en minneslista för IFK-föreningarna som innehåller
avgiftsavisering, rapporter om funktionärer, adresser, aktuell information,
telefon- och e-postkontakt, utmärkelser och jubileer. Olika påminnelser

3. Förmedla förnyad information om utmärkelser och andra IFK-artiklar till
de 165 IFK-föreningarna. Svara på frågor. Besök liten som stor.

4. Utse årets ungdomsstipendiater (högst 17 år), en IFK-are i individuell
idrott och om möjligt en i lagidrott, i dag högst totalt 25 000 kr kronor.
Dela ut på hemorten eller vid tävlingar, görs i mars 2010.

5. Utse årets IFK-förening efter samråd med distrikt, kommun etc.
Förslag till kandidater från olika håll

6. Ge ut CS-Nytt, informationsblad i aktuella frågor, 2-3 gånger årligen.
Även som e-post och inlagt på IFK CS hemsida, www.ifkcs.org

7. Underhålla och utveckla denna hemsida, kontinuerlig uppdatering,
www.ifkcs.org. Nyheter från olika håll.

8. Samverka med RF och SF, främst i organisations- och stadgefrågor

9. Revidera aktuella IFK-stadgar som läggs in på hemsidan, bör minska
behovet av tryckt skrift. Kan vid behov beställas från IFK CS.

10. Bevaka Idrottsallianserna, IA, som lätt hamnar utanför IFK-rörelsen
trots sitt ursprung. Ge dessa 20 aktivt stöd för IFK-rollen.

11. Representera vid jubileums- och andra IFK-arrangemang

12. Genomföra förenings- och/eller regionbesök i IFK-familjen, uppmuntra
inbjudningar till vidareutbildning, t ex via SISU som sagts ovan.

13. Genomföra Kamratmästerskap (bowling)

14. Kontakt med massmedier i IFK-frågor

15. Utnyttja tidigare IFK-ungdomsstipendiater med fantastiska karriärer i
svensk idrott. Särskilt hederspris kan delas ut av IFK CS till dem som nått
världselitklass

16. Utveckla kontakten med IFK i Finland genom IFK Helsingfors och
ordenssällskapet DFS.

17. Bevaka i PRV (beslut 2002) vår ensamrätt till IFK-namnet, märke, stjärna
och blåvit färg. Dokument finns.

Stockholm den 13 mars 2010
IFK Centralstyrelse

Dagordning2010-02-26
 
DAGORDNING
Vid ordinarie representantmöte för
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA
Lördagen den 13 mars 2010 i OddFellowhuset V Trädgårdsgatan 11 A Stockholm


1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. Fastställande av (senaste) datum för protokollsjustering.
7. a) Föredragning av CS verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret.
b) Föredragning av CS förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning)
för senaste räkenskapsåret.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet CS för den tid revisionen avser (OBS! Vid detta
beslut får ej CS medlemmar delta).
10. Beslut om antalet CS-ledamöter för det kommande arbetsåret.
11. Beslut om föreningarnas avgift till Kamratorganisationen för
nästkommande år.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
innevarande verksamhets-/ räkenskapsår.
13 Behandling av CS förslag och i rätt tid, från föreningar inkomna motioner.
a. Förslag till proposition, angående tillskapande av möjlighet för föreningar att under samma ortsnamn ha flera juridiska föreningar (med tillägg efter ortsnamn), inför stadgeändring på representantskapsmötet 2011.
14. Behandling av förslag/ansökningar om anordnande av Kamrat-
mästerskapstävlingar
15. Behandling av ärenden som från andra organisationer hänskjutits till CS
16. Val av Kamratorganisationens och tillika CS ordförande för en tid av 1 år.
17. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år.
18. Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år.
19. Val av valberedning för en tid av 1 år.
20. Beslut om tid och plats för nästkommande representantmöte.
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutning.


Prop. ang alliansern2010-02-26
 
Förslag från CS (Proposition)

Angående: tillskapande av möjlighet för föreningar att under samma ortsnamn ha flera juridiska föreningar (med tillägg efter ortsnamn).

Det finns i dag 165 IFK-föreningar i Sverige. I mitten av 1980-talet skapades möjligheten att etablera en alliansförening som innebar relativt stor självständighet för de tidigare sektionerna i en IFK-förening med huvudstyrelse, eftersom de olika sektionerna blev egna juridiska föreningar. 20 IFK-föreningar har genom de senaste 25 åren valt denna lösning med en alliansstyrelse och där under självständiga specialföreningar med IFK:s namn.

CS har upplevt kommunikationsproblem med en del allianser (och föreningar).
En del av problemet har CS identifierat till den filterfunktion som en mindre väl fungerande allians utgör.

Genom att utnyttja ny teknik så innebär det inte ett merarbete att ha direktkontakt med alla våra olika föreningar och sektioner, snarare tvärt om. CS ambition är att effektivt kunna sprida information, vara stöd och hjälp år föreningarna.

CS gick ut i en remissrunda till allianserna för att efterhöra de närmast berördas synpunkter.
Drygt hälften av de svarande allianserna var positiva till att få möjligheten att upplösa sin allians genom att bilda flera fristående IFK föreningar på samma ort. Några allianser var också mycket ivriga att få börja arbetet med att upplösa sina allianser. Övriga var negativa eller tveksamma. De som var negativa var unga allianser eller väl fungerande dito.

CS slutsats efter att ha analyserat remissvaren var att allianser som organisationsform kvarstår men att vi ger allianserna möjlighet att upplösas genom att skriva in möjligheten till flera föreningar under samma ortsnamn i stadgarna.

Genom att öppna upp för flera föreningar under samma ortsnamn så underlättar det också för nystart av nya föreningar, bildande av farmarklubb eller om en sektion vill bryta sig ur sin befintliga förening blir detta också mycket mindre dramatiskt.
CS kommer att rekommendera att föreningarna bildar mer eller mindre formella nätverk där det finns mer än en IFK förening på en ort.

Samtidigt föreslår CS att alliansstadgarna skrivs in i föreningsstadgarna vilket ger oss endast två stadgedokument att förhålla oss till.

IFK Centralstyrelse föreslår representantskapsmötet besluta

att Kap 3 § 1 i föreningsstadgan ändras till: Föreningens namn är IFK…(ortsnamn) , samt i det fall det finns två eller fler föreningar på orten ytterligare ett tilläggsnamn.

att Centralstyrelsen får i uppdrag att skriva in alliansstadgarna i föreningsstadgarna.

Verk.ber 20092010-02-26
 
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA
CENTRALSTYRELSEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden 1/1 – 31/12 2009

Idrottsföreningen Kamraterna lägger sitt 114:e verksamhetsår till handlingarna.
Årsmötet avhölls den 14 mars på Hotell Foresta, Lidingö, Stockholm.
Representanter för 13 föreningar var närvarande vid årsmötet.
Arbetsåret avslutas i samband med årsmöte den 13 mars i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm.

Styrelsen
Efter konstituering har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande Erik Lidén Lund
Vice ordförande Bertil Klasson Lidingö
Sekreterare, CS-nytt Magnus Gärdebring Karlshamn
Kassör Gun Hedrén Askersund
Protokollsekreterare Roland Andersson Täby
Utmärkelser, IFK artiklar Birgitta Westlund Tumba
Utmärkelser, IFK artiklar Anita Söderholm Tumba
Kamratmästerskap, hemsida Veikko Melakari Stockholm
Representant i valberedningen Ingvar Lindqvist Lidingö

Arbetsutskottet har bestått av: Erik Lidén, Bertil Klasson och Gun Hedrén

Hedersledamöter
Hedersordförande Jaakko Bergquist Norrköping
Hedersledamot Orvar Blomberg Lidingö
Hedersledamot Lennart Söderberg Täby
Hedersledamot Per-Åke Wilhelmsson Örby
Hedersledamot Hans Lindström Lidingö

Valberedning
Sammankallande Lars Andersson Tumba
Ledamot Ylva Langermo Lidingö
Ledamot Erik Steen Söderhamn
Styrelsens representant Ingvar Lindqvist Lidingö

Revisorer
Ordinarie Lars Troedsson Lidingö
Ordinarie Rolf Kjellgren Askersund
Suppleant Ulf Karlsson Österåker
Suppleant Lage Ekbohm Lidingö

Sammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft sex protokollförda sammanträden varav ett styrelsemöte avhölls i samband med konferensresa. Därutöver har kontinuerliga kontakter hållits via telefon och E-post. Informella arbetsmöten har vid flera tillfällen avhållits med berörda delar av styrelsen.

IFK – artiklar och utmärkelser
Förlagsverksamheten samt kontakterna med föreningarna har varit goda. Inköpen har hanterats löpande. Bestämmelser och ansökningsblankett för kamratorganisationens utmärkelser har reviderats. Tack vare effektivare upphandling har vi kunnat sänka priserna på några utmärkelser.

IFK- föreningar
Kamratorganisationen omfattar vid verksamhetsårets slut 165 föreningar.


Representationer
Representation har skett hos följande föreningar: Lund, Mora, Sävsjö, Helsingfors, Stockholm.
Erik har vid besök delat ut stipendium till Emelie Wikström, Sävsjö, Angelica Bengtsson, Växjö och Rickard Strath, Lund
Till de föreningar vi inte kunnat besöka och fått inbjudan av har telegram eller gåva skickats.
Ett flertal duktiga IFK- idrottare har under året uppvaktats med blommor och telegram.

Kamratmästerskap
I 2009-års kamratmästerskap i bowling deltog 139 bowlare, 34 damer och 105 herrar, från IFK-föreningarna Borås, Göteborg, Västerås, Stockholm, Umeå, Norrköping, Linköping och från Finland: IFK Helsingfors.

Damklassen: /individuellt Herrklassen: /individuellt
1. Marie Alm IFK Göteborg 849 p 1. Petri Lehtonen IFK Helsingfors 912 p
2. Helena Hofling Bruhns IFK Göteborg 844 p. 2. Martin Johansson IFK Norrköping 902 p
3. Cecilia Ekström IFK Västerås IA 787 p 3. Tommy Hallonqvist IFK Göteborg 895 p

Fullständig resultatlista finns på CS hemsida www.ifkcs.org under rubriken Kamratmästerskapen.
Några andra kamratmästerskap har ej genomförts under verksamhetsåret.

CS-Nytt
Två stycken CS-nytt har skickats ut under perioden, varav det som skickats i februari 2009 också utgör kallelse till årsmötet. Vi började under året att distribuera CS-nytt via E-post till de föreningar som rapporterar sin E-post adress.
Hemsida
Styrelsen har arbetat mycket med att utveckla hemsidan under året. Besöksfrekvensen har varit hög. Betydelsen av en aktuell och informativ hemsida ökar och CS följer med i utvecklingen.

Årets IFK-förening
IFK Sävsjö, med föreningsnummer 79, instiftad år 1924, utsågs på IFK Centralstyrelsens ordinarie styrelsemöte den 24 januari 2009 till Årets IFK-förening 2008 i konkurrens med landets 166 IFK-föreningar.
IFK Sävsjö med 450 medlemmar har stor bredd med åtta sektioner. Klubbtidningen IFK Nytt ges ut fyra gånger per år. Föreningen har efter några svåra ekonomiska år fått ökad stöd från företag på småländska höglandet och från den egna kommunen och har nu en stabil ekonomi.
I den egna slalombacken har stjärnor skapats som Isabell Björk (ungdomsstipendiat 2007) och Emelie Wikström (ungdomsstipendiat 2008). Båda flickorna har sina rötter i Sävsjö.All ungdomsidrott prioriteras. IFK CS delade ut utmärkelsen Årets IFK-förening i samband med föreningens 85-årsjubileum i maj 2009.

Stipendier
Nicklas Bärkroth, IFK Göteborg, får 15 000 kronor
Nicklas Bärkroth är 17 år och bor i Mölndal. Under 2009 har han varit med i IFK Göteborgs allsvenska trupp. 2007 debuterade han i A-laget och var då den yngste spelaren i allsvenskans historia. Nicklas har också spelat i det svenska juniorlandslaget och är där lagkapten. Stipendiet skall användas till körkortsutbildning så att föräldrarna slipper lämna och hämta honom på Ullevi. Utdelning av stipendiet sker vid lämplig allsvensk fotbollsmatch under 2010.
Rickard Straht, IFK Lund, får 10 000 kronor
Rickard är 15 år och tävlar i klassen gravt synskadade (S1/S2). Trots sin mycket begränsade syn tävlar han i löpning från 60 meter upp till 800 meter och hoppar både höjd och längd. Under 2009 har han blivit svensk seniormästare på 200 meter och 400 meter vid tävlingar i Alingsås. Rickard blev svensk ungdomsmästare i längd och på 400 meter redan 2008 i Stockholm. Likaså blev han ungdomsmästare på 100 meter och 400 meter 2009 i Göteborg. Rickards personbästa på 200 meter är 28,37 sekunder och på 400 meter 59,84 sekunder. Stipendiet delades ut vid Sprinterträffen i Lund den 9 januari 2010.
Målet för Rickard under 2010 är att bli uttagen till landslaget för funktionshindrade och att tävla internationellt. På sikt gäller Paralympics i London 2012.

Ekonomi
Beträffande Centralorganisationens ekonomiska ställning hänvisas till Resultat- och
Balansräkningen för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2009. Samtliga föreningar har betalt sina årsavgifter. Likviditeten har varit god.

Ungdomsstipendiefonden uppgår till oförändrat belopp 300 000 kronor. Fonderat kapital har varit placerad i en Penningmarknadsfond i Swedbank. Årets nettoavkastning uppgår till 5 972 kronor.

Centralstyrelsen föreslår att årets överskott 3 301 kronor jämte balanserat resultat 256 683,60 kronor totalt 259 985,53 kronor överföres i ny räkning.

Övrigt
Utdelande av stipendier och utmärkelsen årets IFK förening ute hos respektive förening eller vid tävling har rönt mycket stor uppskattning och uppmärksamhet i lokalpressen.

Skrivelser till styrelsen har behandlats och besvarats.

SLUTORD 2009

Verksamhetsåret 2009 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens 114-åriga historia fortsätter.
165 IFK-föreningar med 84 577 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer, så också under 2009. Framgångarna gäller både inom elitidrotten och den stora motionsverksamheten. Särskilt ökar intresset för långlopp, både till fots och i skidspåren. Göteborgsvarvet, Lidingöloppet och Vasaloppet är de stora paradnamnen med tusentals IFK-are i de tre tävlingarna. Idrottsintresset i vårt land är stabilt även om ledarrekrytering
stundom är ett problem. Ökad rekrytering av både ledare och aktiva är angeläget.

Även under 2009 var det stora stjärnskottet skidåkerskan och ungdomsstipendiaten från 2004 Charlotte Kalla, IFK Tärendö.
Hon fortsatte att bygga upp sin förmåga inför Vinter-OS i Vancouver liksom kollegan Anna Haag, IFK Mora. Johan Wissman, IFK Helsingborg, vann 400 meter vid inomhus-EM. Ungdomsstipendiaten Angelica Bengtsson, IFK Växjö, noterade 4.37 i stavhopp, världens bästa 16-åring.

IFK:s idrottsverksamhet exponeras flitigt i våra etermedier och tidningar, både juniorer och veteraner syns, hörs och talar väl om traditioner i IFK-leden. IFK Lunds 72-årige höjdhoppare Carl-Erik Särndal hoppade 1.59 (världsrekord) och utsågs till Europas främste
veteranfriidrottare.

Centralstyrelsen fortsätter sin information om föreningskunskap och förnyelse av våra stadgar har fullbordats under 2009. Vi fortsätter att utöka kontakterna mellan CS och de 165 IFK-föreningarna. Hemsida och CS-Nytt har förbättrats och telefonsamtal
och e-postkontakter växer stadigt.

Kontakten med IFK-föreningarna i Finland fortsätter med IFK Helsingfors som den ledande IFK-föreningen i öster. I augusti 2009 arrangerade CS en styrelsekonferens Helsingfors ToR med samtal på Salutorget i Helsingfors, där IFK Helsingfors bjöd på morgonkaffe
och tankar om idrottens framtid utbyttes.

Styrelsen har fortlöpande god kontakt med DFS, Den Fyrauddiga Stjärnans Orden med Huvudlogen i Stockholm och dotterloger i Mariehamn och Helsingfors.
I stort sett hela styrelsen är medlemmar i DFS. Gemensamt vårdar vi också Louis Zetterstens gravplats på Norra Kyrkogården.

Styrelsen utvecklar informationsutbytet med RF och specialförbunden jämte SOK och andra idrottsorganisationer i Sverige.
Särskild kontakt tas med Handikappidrottsförbundet, då CS satsar på sitt ungdomsstipendium även till de funktionshindrade inom idrottsrörelsen. Etik och moral inom hela idrottsrörelsen står högt på agendan liksom juridiska stadgefrågor och vår medlemsservice.
Insatser för att sprida heder och ett gott kamratskap på och utanför tävlingsbanorna intensifieras.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla vikten av det ideella idrottsarbetet, ett arbete som blir allt svårare med den krassa ekonomiska inställning som kännetecknar mycket i dagens elitidrott och ibland även i motionsleden. De ideellt arbetande ledarna, som kan
räknas i många tusental, är alltjämt den viktigaste delen av idrottsrörelsen. Det är av avgörande betydelse att idrottsungdomen tas om hand av ansvarskännande ledare/funktionärer med de ungas och idrottens bästa för ögonen.IFK CS vill framföra sitt varma tack till de 165 IFK-föreningarna i vårt land och de 84 577 medlemmarna för goda insatser i stort och smått. De har alla nedlagt ett värdefullt arbete som i hög grad har bidragit till att IFK-namnet, stjärnan och vapenskölden möts med stor respekt i den svenska idrottsrörelsen.

HEDER och TACK!

Erik Lidén och övriga styrelseledamöter


Fler sidor....
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.